Mintage Scientific genomför nyemission om 11 mkr

2015-01-07 | Regulatorisk

Styrelsen i Mintage Scientific har fattat beslut om att genomföra en nyemission på 11,0 mkr med företräde för befintliga ägare. Emissionen sker med stöd av det bemyndigande som beslutades om vid årsstämma den 24 april 2014. Befintliga ägare som tillsammans innehar omkring 61 procent av aktierna har uttalat sina avsikter att teckna sig för sin andel i emissionen.

Styrelsen i Mintage Scientific har fattat beslut om att genomföra en nyemission på 11,0 mkr med företräde för befintliga ägare. Emissionen sker med stöd av det bemyndigande som beslutades om vid årsstämma den 24 april 2014. Befintliga ägare som tillsammans innehar omkring 61 procent av aktierna har uttalat sina avsikter att teckna sig för sin andel i emissionen.

Styrelsen för Mintage Scientific har fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,8 kronor. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 12 januari till och med den 26 januari 2015. Vid full teckning tillförs Mintage Scientific 11,0 mkr före emissionskostnader. Fyra befintliga aktieägare som tillsammans innehar omkring 61% procent av aktierna i bolaget har uttalat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen.

Styrelsens emissionsbeslut baseras på det bemyndigande att emittera upp till 15 000 000 aktier som beslutades vid årsstämman den 24 april 2014.

Bakgrund och motiv

Mintage Scientific fokuserar på dotterbolaget Vicore Pharma som utvecklar läkemedelskandidater vars verkningsmekanismer är först i sitt slag inom för flera viktiga indikationsområden och vars verkningsmekanism är först i sitt slag. Efter ett omfattande prekliniskt arbete för läkemedelskandidaten C21, har Vicore Pharma definierat en klinisk utvecklingsplan för en allvarlig lungsjukdom.

Under 2014 har betydande resurser lagts på att slutföra den prekliniska utvecklingen av C21 samt på att utvärdera potentiella indikationsområden för de fortsatta kliniska studierna. Den svårbehandlade och allvarliga sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) har valts som första indikationsområde för C21 och under 2015 planeras en Fas I klinisk studie inledas i samarbete med University College of London

För att kunna genomföra den kliniska studien för C21 samt affärsutvecklingsaktiviteter under 2015 behöver Mintage Scientific tillföras ytterligare kapital. Den förestående Nyemissionen finansierar de planerade aktiviteterna fram till utgången av 2015. För att säkerställa ytterligare finansiering avser Mintage Scientific att genomföra en spridningsemission i samband med en notering på First North under 2015.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att Mintage Scientifics aktiekapital ökas med högst 685 625 kronor genom att högst 13 712 500 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Mintage Scientific har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje fem (5) befintliga aktier i bolaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 9 januari 2015. Teckning ska ske från och med den 12 till och med den 26 januari 2014. Teckningskursen har fastställts till 0,8 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför 11,0 mkr före emissionskostnader.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

9 januari 2015     Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

9 januari 2015     Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum

12 t.o.m. 26 januari 2015   Teckningsperiod

29 januari 2015    Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Per Jansson, VD Mintage Scientific AB, +46 (0)709 174746

per.jansson@mintage.se

www.mintage.se