Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2020-05-20 | Regulatorisk

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 20 maj 2020 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och Peter Ström samt nyval av Heidi Hunter och Michael Wolff Jensen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Michael Wolff Jensen. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning. Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättningar inom Vicore Pharma ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet, och bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt som överstiger 20 procent.

Införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna omfattande högst 525 000 aktierätter. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 525 000 teckningsoptioner för att, vid slutet av programmet, kunna tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen, dels så att styrelsens säte ändras till Göteborg, dels så att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm eller Göteborg.

Göteborg den 20 maj 2020
 

Vicore Pharma Holding AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65  
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 16:45 CEST.