Kallelse till extra bolagsstämma

2013-10-14 | Regulatorisk

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2013 kl 15.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2013 kl 15.00
i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2013,
dels senast klockan 12.00 den 7 november 2013 anmäla sig skriftligen
till Mintage Scientific AB, att. Nina Carlén, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg,
eller via telefon 031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@mintage.se.
I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 november 2013,
då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets hemsida, www.mintage.se. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
(”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev
till Mintage Scientific AB.

Förslag till dagordning:

0.  Stämman öppnas.

1.  Val av ordförande.

2. Val av sekreterare för mötet

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Val av två justeringsmän.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.

6.  Godkännande av dagordningen.

7.  Ändring av bolagsordning.

8.  Beslut om företrädesemission.

9.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår bolagsstämman
att anta ny bolagsordning varigenom punkt 4 och 5 ändras enligt nedan.
Ändringarna medför att utrymmet att höja aktiekapitalet ökar jämfört med
tidigare lydelse och att utrymmet för antalet aktier i Bolaget ökas.

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 750 000 kronor och högst
3 000 000 kronor.

Ny lydelse

§ 4. Aktiekapital
 Aktiekapitalet skall vara lägst 1
250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse

§ 5. Antal aktier
Antal aktier i bolaget skall vara lägst 15 000 000 stycken och
högst 60 000 000 stycken.

Ny lydelse

§ 5. Antal aktier
Antal aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst
100 000 000 stycken.

Beslut om företrädesemission (punkt 8)
Att bolagets aktiekapital skall öka med högst 15 427 018 kronor genom nyemission av högst 34 282 263 aktier.

Teckningskursen vid teckning av varje aktie skall vara 0,45 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen utgörs av att Bolagets styrelse anser det nödvändigt med kapitalanskaffning och att den föreslagna teckningskursen kan säkerställa att emissionen tillför det kapital som Bolaget
behöver för fullgöra sina åtaganden under överskådlig framtid, framför allt för att finansiera dotterbolaget Vicore Pharma AB:s slutförande av prekliniska studier av dess substans C21.

Bolagets aktieägare skall i första hand företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger (primär företrädesrätt), varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie för varje befintlig aktie. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar således till en ny aktie, varvid varje ägares aktiepost vid teckning skall avrundas ned till närmaste hel aktie.Endast aktieägare införda i aktieboken per den 18 november 2013 skall anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag).

Aktieteckning skall ske under perioden fr.o.m. 18 november 2013 t.o.m. 2 december 2013.

Betalning för aktier som tecknats skall erläggas senast den 2 december 2013.

Teckning av aktier skall ske på separat teckningslista. Aktieägare äger rätt att vid teckning ange att denne vill teckna fler aktier än vad som följer av företrädesrätten. Styrelsen har rätt att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Även icke befintliga aktieägare äger rätt att anmäla intresse till teckning av de aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt. Därmed görs avsteg från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att sådan flexibilitet torde underlätta kapitalanskaffningen till Bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare. Styrelsen har rätt att fördela de aktier som inte
tecknats med företrädesrätt.

Styrelsen förebehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning skall ske.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 34 282 263 aktier. Det totala antalet
röster uppgår till 34 282 263. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande
direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 och 8 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att senast tre veckor före
bolagsstämman finnas på hemsidan www.mintage.se eller kunna beställas från
bolaget.

Göteborg i oktober 2013

Mintage Scientific AB (publ)

STYRELSEN