Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

2018-09-12 | Regulatorisk

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) informerar om tidplanen för företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) som beslutades på extra bolagsstämma den 13 augusti 2018.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 är registrerad aktieägare i Vicore äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i Vicore berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Vicore. Teckningskursen har fastställts till 10,00 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Vicore 82,4 MSEK före emissionskostnader, genom emission av högst 8 240 002 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser eller lämnat avsiktsförklaringar uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan

  • Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 13 september 2018
  • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 september 2018
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 september 2018.
  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018.
  • Handel med teckningsrätter: 19 september – 1 oktober 2018.
  • Handel med BTA: Från och med den 19 september 2018 fram till omvandling av BTA till stamaktier.
  • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: omkring den 10 oktober 2018
  • Omvandling av BTA till stamaktier: vecka 43


For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, CEO: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com