Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse – tar plats i bolagets valberedning

2018-10-22 | Regulatorisk

Mölndal, 22 oktober 2018 – Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I samband med detta tillträder han den nu bildade valberedningen i Vicore Pharma Holding AB (publ) som representant för Protem Wessman AB.

Göran Wessman, styrelseledamot i Vicore Pharma Holding AB (publ) sedan 2005, har delgivit styrelsen sitt beslut att avgå ur styrelsen av hälsoskäl och i samband med detta meddelat att han önskar tillträda som medlem i bolagets valberedning. Som företrädare för en av bolagets tre största ägare – Protem Wessman AB – har Göran Wessman rätt att utse en av valberedningens ledamöter.

”Det är med god tillförsikt som jag ser på Vicore Pharmas framtida utveckling. Jag kommer att följa bolaget med stort engagemang bland annat som medlem i bolagets valberedning,” säger Göran Wessman i en kommentar.

Styrelsen har efter Göran Wessmans utträde sju ledamöter. Då detta antal är tillräckligt enligt bolagsordningens ramar för antalet styrelseledamöter har styrelsen beslutat att inte tillsätta vakansen under nuvarande mandatperiod, d.v.s. fram till årsstämman 2019.

”Göran Wessman har suttit i styrelsen i tretton år och är genom sitt bolag, Protem Wessman AB, en av Vicores största aktieägare. Jag vill tacka honom för hans stora engagemang och genuina intresse i Vicores utveckling. Vi är glada att det får en fortsättning genom att Göran nu kommer att ingå i bolagets valberedning,” säger Leif Darner, styrelseordförande i Vicore Pharma.

Vicore Pharma Holding har utsett en valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med beslutet på extrastämman den 13 augusti 2018. De tre största aktieägarna per den 30 september 2018 har erbjudits att utse en representant till valberedningen vardera.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand utsedd av HealthCap VII L.P., Göran Wessman som representant för Protem Wessman AB och Evert Carlsson som representant för Swedbank Robur. Därutöver ingår styrelsens ordförande Leif Darner som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 15 maj 2019 i bolagets lokaler på Astra Zeneca i Mölndal. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 mars 2019 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), c/o BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Darner, styrelseordförande, tel: +46 705 79 04 62, leif.darner@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl. 12:00 CET