Delårsrapport April-Juni 2018

2018-08-24 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april erhåller Vicore Pharma godkännande att inleda en fas IIa-studie inom IPF
 • I maj genomför Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech AB (publ) en nyemission i samband med listning på Nasdaq First North

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelar Vicore Pharma Holding att man ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB som utvecklar en ny lokal behandling för svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar. INIM Pharma ägs till 85% av HealthCap som efter förvärvet blir största aktieägare i Vicore Pharma Holding med 30,4% av aktierna.
 • I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding med följande beslut:
  • Förvärv av INIM Pharma genom en apportemission
  • Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till aktieägarna i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om företrädesemission i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa styrelseledamöter
  • Inval av två nya styrelseledamöter till Vicore Pharma Holding: Hans Schikan och Jacob Gunterberg.

Finansiell sammanställning (koncern)

KSEK Apr-Jun 2018 Jan-Jun 2018 Apr-Jun 2017 Jan-Jun 2017 Helår 2017
Rörelseresultat -5 605 -9 840 -2 300 -4 827 -12 793
Resultat efter finansiella poster 5 115 9 372 -2 301 -4 886 -12 855
Resultat per aktie, SEK 0,32 0,59 -0,15 -0,31 -0,81
Eget kapital 122 340 122 340 121 244 121 244 112 969
Kassaflödet från den löpande verksamheten 9 934 7 675 -4 217 -6 691 -7 703
Kassaflödet från investeringsverksamheten -5 576 -13 592 -4 280 -7 893 -22 780
Likvida medel vid periodens slut 18 102 18 102 40 224 40 224 24 019

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Breddad produktportfölj genom förvärv av INIM Pharma
I juli kunde vi meddela att Vicore Pharma Holding avsåg förvärva INIM Pharma som utvecklar lokala behandlingar för svåra interstitiella lungsjukdomar, exempelvis IPF. Vi är väldigt entusiastiska över att välkomna den nya teknologin och upphovsmännen till densamma till oss i Vicore Pharma Holding. Genom sammanslagningen når bolaget en större och kritisk verksamhetsmassa som innebär att vi får genuina förutsättningar att göra avtryck inom interstitiella lungsjukdomar. Vi bedömer också att vår utökade pipeline kvalificerar oss för att både risksprida vår verksamhet och samtidigt få flera möjligheter att kunna nå viktiga utvecklingsmål för våra bägge teknologier. Vi är mycket glada över tillskottet av två nya styrelseledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Deras respektive kompetenser ser vi som värdefulla komplement till vår styrelse i Vicore Pharma Holding.

AT2-receptor teknologin erbjuder omfattande utvecklings-möjligheter inom fibrotiska och inflammatoriska sjukdomar generellt och det faktum att läkemedlet kan ges som tablett erbjuder ett stort antal möjliga utvecklingsvägar parallellt med vår första indikation idiopatisk lungfibros (IPF). IMiD-teknologin (IMiD står för “immunomodulatory imide drugs”) är ett välbeprövat kliniskt koncept för behandling av bland annat vissa typer av blodcancer genom påverkan på immunsystemet. Begränsningen för teknologin är huvudsakligen de biverkningar som uppstår när läkemedlet ges i höga doser som når alla organ. Den teknologi vi förvärvat är ett smart sätt att målstyra behandlingen till lungorna och samtidigt minimera exponeringen för övriga organ. Det är särskilt spännande för oss att klinisk effektivitet för hosta relaterad till IPF redan är dokumenterad med starka data. Kronisk och irriterande hosta är ett av de mest handikappande symptomen för IPF-patienter. Interstitiella lungsjukdomar är ett område där stora behandlingsbehov föreligger och där både vår AT2-receptor teknologi genom C21 och den tillkommande IMiD-teknologin har visat starka stödjande data för satsningar mot färdigutvecklade läkemedel. Området erbjuder generellt goda möjligheter för särläkemedel, ett område där Vicore Pharma tillsammans med våra nya kollegor och delägare besitter erfarenhet och viktiga kunskaper.

Framtida utvecklingsplaner
Planeringen för den kliniska Fas IIa-studien för C21 inom IPF framskrider i enlighet med planer som tidigare kommunicerats och för IMiD-teknologin arbetar vi aktivt med förberedande aktiviterer för att kunna initiera kliniska studier. HealthCap, som är en venture capital-investerare inom life science kommer att inneha c:a 30,4 procent av aktierna i Vicore Pharma efter att den apportemission som beslutades den 13:e augusti har registrerats. HealthCap har en lång historia av lyckosamma investeringar och av att ha medverkat till att ha lotsat biotech-företag till kliniska och kommersiella framgångar.

Bolaget kan sammanfattningsvis se framtiden an med tillförsikt i sin nya kostym med en stark pipeline, en förstärkt ledning och med en tillkommande stark institutionell största aktieägare.

Finansiella aktiviteter under andra kvartalet
I maj tog Vicore Pharma Holding upp ett lån om 15 miljoner kronor hos Erik Penser Bank. Lånet planeras att återbetalas i samband med nyemissionen under hösten. Vi föredrog att ta upp lånet hos Erik Penser Bank för att genomföra en nyemission eftersom bolaget befann sig i en förhandlingssituation som till stor del omgavs av sekretessåtaganden varför en helhetsbild av bolagets förutsättningar inte hade kunnat förmedlas till aktieägarna.

I samband med förvärvet av INIM Pharma kommer Vicore Pharma Holding tillföras 20 miljoner kronor genom den kassa som finns i INIM Pharma.

Utdelning av aktierna i I-Tech AB
I samband med inlemmandet av INIM Pharma kommer huvuddelen av vårt innehav i I-Tech AB att delas ut till aktieägarna i Vicore Pharma Holding. Förvärvet av INIM Pharma sker genom att emittera nya aktier i Vicore Pharma Holding men utdelningen av aktierna i I-Tech kommer ske innan säljarna av INIM Pharma (huvudsakligen HealthCap) tillträder sina aktier varför dessa inte har del i utdelningen. Det ska noteras att aktierna är föremål för så kallad lock-up och inte kan säljas före 28 maj 2019. Utdelningen är ett uttryck för bolagets fokusering på läkemedelsutveckling. I-Tech har utvecklats väl som noterat bolag på First North och vi är övertygade om att utdelningen kommer vara gynnsam också för Vicore Pharma Holdings aktieägare.

Arbetet med prospektet för den kommande företrädesemissionen pågår för fullt och vi hoppas på våra aktieägares fortsatta intresse i utvecklingen av Vicore Pharma.

Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com   

Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 09.00 CET.