Delårsrapport April-Juni 2018

2018-08-24 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april erhåller Vicore Pharma godkännande att inleda en fas IIa-studie inom IPF
 • I maj genomför Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech AB (publ) en nyemission i samband med listning på Nasdaq First North

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelar Vicore Pharma Holding att man ingått avtal om förvärv av INIM Pharma AB som utvecklar en ny lokal behandling för svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar. INIM Pharma ägs till 85% av HealthCap som efter förvärvet blir största aktieägare i Vicore Pharma Holding med 30,4% av aktierna.
 • I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding med följande beslut:
  • Förvärv av INIM Pharma genom en apportemission
  • Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till aktieägarna i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om företrädesemission i Vicore Pharma Holding
  • Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa styrelseledamöter
  • Inval av två nya styrelseledamöter till Vicore Pharma Holding: Hans Schikan och Jacob Gunterberg.

Finansiell sammanställning (koncern)

KSEK Apr-Jun 2018 Jan-Jun 2018 Apr-Jun 2017 Jan-Jun 2017 Helår 2017
Rörelseresultat -5 605 -9 840 -2 300 -4 827 -12 793
Resultat efter finansiella poster 5 115 9 372 -2 301 -4 886 -12 855
Resultat per aktie, SEK 0,32 0,59 -0,15 -0,31 -0,81
Eget kapital 122 340 122 340 121 244 121 244 112 969
Kassaflödet från den löpande verksamheten 9 934 7 675 -4 217 -6 691 -7 703
Kassaflödet från investeringsverksamheten -5 576 -13 592 -4 280 -7 893 -22 780
Likvida medel vid periodens slut 18 102 18 102 40 224 40 224 24 019

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Breddad produktportfölj genom förvärv av INIM Pharma
I juli kunde vi meddela att Vicore Pharma Holding avsåg förvärva INIM Pharma som utvecklar lokala behandlingar för svåra interstitiella lungsjukdomar, exempelvis IPF. Vi är väldigt entusiastiska över att välkomna den nya teknologin och upphovsmännen till densamma till oss i Vicore Pharma Holding. Genom sammanslagningen når bolaget en större och kritisk verksamhetsmassa som innebär att vi får genuina förutsättningar att göra avtryck inom interstitiella lungsjukdomar. Vi bedömer också att vår utökade pipeline kvalificerar oss för att både risksprida vår verksamhet och samtidigt få flera möjligheter att kunna nå viktiga utvecklingsmål för våra bägge teknologier. Vi är mycket glada över tillskottet av två nya styrelseledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Deras respektive kompetenser ser vi som värdefulla komplement till vår styrelse i Vicore Pharma Holding.

AT2-receptor teknologin erbjuder omfattande utvecklings-möjligheter inom fibrotiska och inflammatoriska sjukdomar generellt och det faktum att läkemedlet kan ges som tablett erbjuder ett stort antal möjliga utvecklingsvägar parallellt med vår första indikation idiopatisk lungfibros (IPF). IMiD-teknologin (IMiD står för “immunomodulatory imide drugs”) är ett välbeprövat kliniskt koncept för behandling av bland annat vissa typer av blodcancer genom påverkan på immunsystemet. Begränsningen för teknologin är huvudsakligen de biverkningar som uppstår när läkemedlet ges i höga doser som når alla organ. Den teknologi vi förvärvat är ett smart sätt att målstyra behandlingen till lungorna och samtidigt minimera exponeringen för övriga organ. Det är särskilt spännande för oss att klinisk effektivitet för hosta relaterad till IPF redan är dokumenterad med starka data. Kronisk och irriterande hosta är ett av de mest handikappande symptomen för IPF-patienter. Interstitiella lungsjukdomar är ett område där stora behandlingsbehov föreligger och där både vår AT2-receptor teknologi genom C21 och den tillkommande IMiD-teknologin har visat starka stödjande data för satsningar mot färdigutvecklade läkemedel. Området erbjuder generellt goda möjligheter för särläkemedel, ett område där Vicore Pharma tillsammans med våra nya kollegor och delägare besitter erfarenhet och viktiga kunskaper.

Framtida utvecklingsplaner
Planeringen för den kliniska Fas IIa-studien för C21 inom IPF framskrider i enlighet med planer som tidigare kommunicerats och för IMiD-teknologin arbetar vi aktivt med förberedande aktiviterer för att kunna initiera kliniska studier. HealthCap, som är en venture capital-investerare inom life science kommer att inneha c:a 30,4 procent av aktierna i Vicore Pharma efter att den apportemission som beslutades den 13:e augusti har registrerats. HealthCap har en lång historia av lyckosamma investeringar och av att ha medverkat till att ha lotsat biotech-företag till kliniska och kommersiella framgångar.

Bolaget kan sammanfattningsvis se framtiden an med tillförsikt i sin nya kostym med en stark pipeline, en förstärkt ledning och med en tillkommande stark institutionell största aktieägare.

Finansiella aktiviteter under andra kvartalet
I maj tog Vicore Pharma Holding upp ett lån om 15 miljoner kronor hos Erik Penser Bank. Lånet planeras att återbetalas i samband med nyemissionen under hösten. Vi föredrog att ta upp lånet hos Erik Penser Bank för att genomföra en nyemission eftersom bolaget befann sig i en förhandlingssituation som till stor del omgavs av sekretessåtaganden varför en helhetsbild av bolagets förutsättningar inte hade kunnat förmedlas till aktieägarna.

I samband med förvärvet av INIM Pharma kommer Vicore Pharma Holding tillföras 20 miljoner kronor genom den kassa som finns i INIM Pharma.

Utdelning av aktierna i I-Tech AB
I samband med inlemmandet av INIM Pharma kommer huvuddelen av vårt innehav i I-Tech AB att delas ut till aktieägarna i Vicore Pharma Holding. Förvärvet av INIM Pharma sker genom att emittera nya aktier i Vicore Pharma Holding men utdelningen av aktierna i I-Tech kommer ske innan säljarna av INIM Pharma (huvudsakligen HealthCap) tillträder sina aktier varför dessa inte har del i utdelningen. Det ska noteras att aktierna är föremål för så kallad lock-up och inte kan säljas före 28 maj 2019. Utdelningen är ett uttryck för bolagets fokusering på läkemedelsutveckling. I-Tech har utvecklats väl som noterat bolag på First North och vi är övertygade om att utdelningen kommer vara gynnsam också för Vicore Pharma Holdings aktieägare.

Arbetet med prospektet för den kommande företrädesemissionen pågår för fullt och vi hoppas på våra aktieägares fortsatta intresse i utvecklingen av Vicore Pharma.

Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com   

Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 09.00 CET.

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.