Delårsrapport, april-juni 2017

2017-08-24 | Regulatorisk

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 • I maj väljs Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran Arvidsson till ny styrelseledamot vid årsstämman i Vicore Pharma Holding.
 • I maj bemyndigas styrelsen av årsstämman att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemissioner om maximalt 4 miljoner aktier fram till och med nästa års årsstämma.
 • I maj förstärker styrelsens ordförande, Leif Darner sitt innehav i Bolaget med 100 000 aktier.
 • I maj återför Recall Capital AB 250 000 utlånade aktier till Protem Wessman AB.
 • I juni byter Vicore Pharma Holding Certified Adviser till Erik Penser Bank.
 • I juni rekryteras tre nyckelpersoner; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike Steckelings (CSO) och Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • I augusti publiceras utfallet från Fas I tilläggsstudien. Utfallet var positivt och visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter.

Första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2017 uppgick till -4 886 KSEK (-3 262).
 • Rörelseresultatet blev -4 827 KSEK (-3 260).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 6 691 KSEK (-6 463).
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 121 244 KSEK (78 986).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 40 224 KSEK (13 038).
 • Resultat per aktie per den 30 juni blev -0,31 (-0,26)
 • Den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 15 868 504. 

Andra kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern) 

 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2017 uppgick till -2 301 KSEK (-1 341).
 • Rörelseresultatet blev -2 300 KSEK (-1 341).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 217 KSEK (-2 495). 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail:
per.jansson@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Tel:
Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 8:30 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com