Bokslutskommuniké 2019

2020-02-28 | Regulatorisk

Göteborg, 28 februari 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.

 Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober lämnade Vicore in en ansökan om att börja en fas II-studie med C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med systemisk skleros (SSc). Ansökan blev godkänd och den första patienten rekryterades i december. Studien förväntas vara slutförd inom ett år.
 • I november genomförde Vicore en riktad nyemission som tillförde 125 MSEK före transaktionskostnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari emitterade Vicore 243 525 aktier till optionsinnehavare inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2016.
 • I fas II-studien med C21, inom ramen för VP01-projektet, har de första patienterna med SSc doserats.
 • I VP01-projektet har den första fas II-studien med C21 i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) designats om och förlängts till sex månader, istället för tre månader, vilket ökar sannolikheten att kunna dokumentera en behandlingseffekt. Detta möjliggörs genom att jämföra utvecklingen hos patienternas lungfunktion med sjukdomens väl dokumenterade spontana utveckling. Studien kommer inte att inkludera en placebogrupp.

Finansiell översikt för perioden
1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet var -30,2 MSEK (-13,6)
 • Periodens resultat uppgick till -27,6 MSEK (-13,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,60 SEK (-0,42)

Finansiell översikt för perioden
1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet var -94,0 MSEK (-41,6)
 • Periodens resultat uppgick till -93,1 MSEK (-21,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -2,16 SEK (-0,95)
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 187,6 MSEK (224,7)
 • Kortfristiga placeringar per den 31 december 2019 var 77,0 MSEK (0)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK 2019 okt-dec 2018 okt-dec 2019 jan-dec 2018 jan-dec
Nettoomsättning 0,0 0,1 0,0 0,5
Rörelseresultat -30,2 -13,6 -94,0 -41,6
Resultat efter skatt -27,6 -13,7 -93,1 -21,7
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK) -0,60 -0,42 -2,16 -0,95
Eget kapital vid periodens slut 321,6 285,4 321,6 285,4
Kassaflödet från den löpande verksamheten -24,8 -25,6 -87,0 -33,0
Likvida medel vid periodens slut 187,6 224,7 187,6 224,7
Kortfristiga placeringar vid periodens slut 77,0 0,0 77,0 0,0

 

VD-kommentar

2019 var ett händelserikt år där vi tog ett antal viktiga steg mot det övergripande målet att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de specifika egenskaperna hos våra läkemedelskandidater.

Under det fjärde kvartalet och inledningen av 2020 pågick arbetet med våra två fas II-studier inom ramen för VP01-projektet intensivt. Studien av blodflöde i händerna på SSc-patienter med Raynauds fenomen har börjat rekrytera enligt plan och därmed har den första patienten doserats med C21. Vi räknar med att kunna rapportera det preliminära resultatet i slutet av året. Syftet är att undersöka effekten av C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med SSc. Det innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen som C21 har i SSc och IPF.

IPF-studiens design har modifierats för att 1) ge oss ett starkare statistiskt underlag för att detektera en behandlingseffekt; 2) ge oss bättre förutsättningar för patientrekrytering och 3) minska antalet patienter som krävs, och därmed potentiellt förkorta studietiden. Istället för en blindad placebokontrollerad tremånadersstudie, som vårt säkerhetspaket automatiskt tillåter, kommer vi att göra en oblindad (inga patienter får placebo) sexmånadersstudie och jämföra med patientens väldokumenterade ingångsvärden vid studiens start. Detta är möjligt eftersom det viktiga effektmåttet, FVC, som mäter lungvolymen, är ett objektivt mått och då sjukdomens utveckling när det gäller FVC är väl dokumenterad, en minskning av lungvolymen på cirka 120 ml per sexmånadersperiod. Genom denna förändring kan vi också eliminera risken för oavsiktlig ”avblindning”, d.v.s. att patienterna inser om de får läkemedel eller placebo under studien. Vi håller just nu på att slutföra arbetet med myndighetsansökan för att starta studien.

I november genomförde vi framgångsrikt en riktad emission om cirka 125 miljoner kronor till svenska och utländska institutioner. Rabatten mot börskurs uppgick till endast 1,5 procent, vilket speglade det stora intresset för att delta bland både befintliga och nya institutionella ägare. Likviden innebar att vi förstärkte balansräkningen betydligt vilket ger oss möjligheter att accelerera takten ytterligare i våra utvecklingsprogram och därmed potentiellt minimera den tid det tar att nå marknaden.

Upplistningen till Nasdaq Stockholms huvudlista i slutet av september var ytterligare en milstolpe under 2019. Noteringen är en viktig pusselbit för att ytterligare öka intresset för Vicore och vår aktie på längre sikt.

VP02-programmet, som avser lokal tillförsel av en IMiD till lungan för behandling av IPF och IPF-hosta, fortskrider enligt plan. En produktkandidat som visar lovande separation mellan lokal och systemisk exponering utvecklas nu vidare i toxikologiska studier. Myndighetsansökan i samband med den första kliniska studien i VP02 planeras om allt förlöper enligt plan till senare delen av 2020.

Från och med fjärde kvartalet 2019 övergick vi till att redovisa enligt en funktionsindelad resultaträkning istället för kostnadsslagsindelad. Det ger en mer rättvisande bild eftersom de stora kostnaderna för kliniska studier och personal inom forskning och utveckling tydliggörs.

Sammanfattningsvis går vi in i 2020 med utmärkta förutsättningar: ett team i världsklass, en stark balansräkning och ett högt tempo i våra läkemedelsutvecklingsprojekt. Vårt fokus är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra läkemedelskandidater ska kunna nå marknaden och därmed hjälpa svårt lidande lungpatienter.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

 

Vicorepharma

On vicorepharma.com, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose yourself whether you want to consent to our use of cookies.

Vicorepharma is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, see our privacy policy

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: vicorepharma.com
The cookie policy was last updated: 2023-06-29

Privacy Policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At vicorepharma.com we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At vicorepharma.com, we use both first-party cookies and third-party cookies.

 

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies vicorepharma.com saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

 

Cookies used by third parties

On vicorepharma.com there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. vicorepharma cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. vicorepharma does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

 

Cookies used on vicorepharma.com

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: vicorepharma.com

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: vicorepharma.com

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: vicorepharma.com

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: vicorepharma.com

General

Vicore Pharma Holding AB (“Vicore”) shall only process personal data in accordance with applicable data protection law and high industry standards.

 

Personal data.

Vicore processes personal data provided to us;
(i) by you in the day-to-day communications, or

(ii) in connection with entering into or performing an agreement or business arrangement with you, or
(iii) by a third party allowed by law or your consent.

The personal data may consist of contact and identification details and other information relevant to the situation.

 

Purpose.

Vicore process personal data for the purpose of communicating with you and to perform, manage and comply with agreements between us as well as rights and obligations which are allowed by law or applicable regulation.

 

Legal grounds.

The legal grounds for processing personal data is either;
(i) your consent which shall be considered provided when you either voluntary submit the personal data or enter into an agreement with us, or
(ii) a legitimate interest allowed under law.

 

Security

Vicore shall use adequate technical and organisational security measures to protect the personal data from loss and to safeguard against access from unauthorised persons.

Transfers of personal data may only occur;
(i) to third parties who perform services on Vicore behalf and who may only process personal data in accordance with our instructions, and may not use personal data for their own purposes; and
(ii) outside the EU/EEA only in accordance with applicable data protection laws and subject to the EU Commission’s standard contractual clauses, and
(iii) as otherwise permitted by law or your consent.

Duration.

The duration we process personal data is limited to what is reasonable for the purpose of the processing, unless otherwise required or permitted by law.

 

Rights

Vicore is the controller of the personal data processing, meaning that we are responsible for that the personal data is processed correctly and in accordance with applicable data protection laws.

Unless prevented by applicable law, regulation or agreement data subjects have the right to;
(i) know what personal data we process about them,
(ii) request that we rectify or erase inaccurate or incomplete personal data
(iii) object to specific processing of personal data, and
(iv) receive the personal data provided by them and have the personal data transferred to another party responsible for data processing.

All communications with Vicore regarding how we process personal data or exercise of any of your rights can be sent by e-mail to info@vicorepharma.com or by post to the address above.

Reports and complaints can also be directed to Datainspektionen who is the supervisory authority for our processing of personal data.