Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2019-11-29

 Göteborg, 29 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under november månad 2019.

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 13 november 2019, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 15 maj 2019, att genomföra en riktad nyemission av 7 800 000 aktier till en teckningskurs om 16 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Vicore Pharma cirka 125 miljoner kronor före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 50 174 714. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 25 087 356,756435 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 08:00 CET.

  • Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma