Kommuniké från årsstämma den 13 juni 2018

2018-06-13

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman huvudsakligen beslutade om följande.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017. Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan,om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att således samtliga stående vinstmedel (116 611 822 kronor) ska balanseras i ny räkning. 

Styrelseledamöter
Beslutades att utse sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelsens ledamöter valdes Göran Wessman (omval), Peter Ström (omval), Kjell Stenberg (omval), Leif Darner (omval), Maarten Kraan (nyval) och Sara Malcus (nyval). 

Styrelseordförande
Leif Darner omvaldes till styrelsens ordförande. 

Arvoden
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande samt vardera 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.  

Revisor
Till revisor omvaldes fram till nästa årsstämma revisionsfirman Ernst & Young AB (EY). EY meddelade att Stefan Kylebäck utsetts till huvudansvarig revisor. 

Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra genomförande av nyemissioner beslutades att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

Godkännande av styrelsens förslag om bemyndigande om nyemissioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som skall kunna emitteras respektive antalet aktier som skall kunna tecknas genom konvertering av skuldebrev får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

Godkännande av styrelsens förslag om beslut om utgivande av teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om att emittera högst 150 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna tillkommer följande nyckelpersoner i bolaget:

Johanna Gräns 50 000
Christine Johansson 37 500
Hans Jeppsson 37 500
Dan Isaksson 25 000

Teckningsoptionerna utges mot ett vederlag om 0,46 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Betalning om 0,46 kronor per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 29 juni 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till 40 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 juni 2021 till och med den 29 juni 2022.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i Bolaget med ett kvotvärde om cirka 0,50 krona, innebärande att aktiekapitalet kan ökas från 7 934 251,92 kronor till högst 8 009 251,92 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 150 000 nya aktier.

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.vicorepharma.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Darner, Styrelseordförande
Tel: 070 579 04 62 eller e-mail: leif.darner@vicorepharma.com

Per Jansson, VD
Tel: 070 917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl 18:15.

  • Kommuniké från årsstämma