Resultatet från tilläggsstudien med C21 visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter

2017-08-17

Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva resultat från tilläggsstudien med sin läkemedelskandidat C21.

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp överviktiga män med BMI 30-35 och med höft till midjemått mindre än 0,9 men i övrigt friska. Totalt deltog 16 frivilliga män varav 8 fick 100 mg C21 dagligen och 8 fick placebo under en period av 8 dagar. Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för C21 i en grupp män med potentiell risk för störd ämnesomsättning samt att undersöka om markörer för metabolisk dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod.

Resultaten från studien verifierade att C21 är väl tolererad och säker även i denna grupp eftersom det inte fanns några allvarliga biverkningar noterade eller negativa avläsningar från laboratorieanalyserna för ett stort antal biomarkörer. Dessutom uppvisade gruppen som fick C21 en tendens att sänka plasma LDL (lågdensitetslipoprotein), den skadliga formen av kolesterol. Ytterligare detaljerade analyser pågår fortfarande.

"Med tanke på studiens ringa omfattning ska man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser, men det är uppmuntrande att vi med stöd av studieresultaten kan formulera en hypotes att C21 kan ha positiva effekter på lipidmetabolismen”, säger professor Mika Scheinin, vetenskapligt ansvarig för studien, Åbo universitet, Finland.

Utfallet bidrar till säkerhetsprofilen för C21 och är viktigt för kommande fas IIa studie där C21 ska testas på patienter som lider av Idiopatisk lungfibros (IPF).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Jansson, CEO
M: 0709-17 47 46 eller e-mail:
per.jansson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.50 CET.