Vicore Pharmas läkemedelskandidat VP01 uppvisar potential för behandling av svår pulmonell hypertension

2020-06-22

Göteborg, 22 juni, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, tillkännager idag uttalade effekter av VP01 i en väletablerad djurmodell som anses förutsäga läkemedelseffekter vid pulmonell hypertension hos människa.

Behandling med kliniskt relevanta orala doser av VP01 i den så kallade Sugen-Hypoxia-modellen för pulmonell hypertension (PH; förhöjt blodtryck i lungkreftsloppet) orsakade en signifikant och terapeutiskt meningsfull minskning av lungartärtrycket utan att påverka det systemiska blodtrycket. Dessutom minskade VP01 tydligt de sjukliga vävnadsförändringar som förträngde små lungblodkärl (vaskulopati).  Dessa effekter av VP01 motverkade den stora belastningen på höger kammare och förbättrade därmed hjärtats funktion. Tillsammans med de observerade signifikanta anti-fibrotiska effekterna av VP01, stöder resultaten hypotesen om klinisk effektivitet av VP01 mot PH Grupp 3* i allmänhet och PH orsakad av idiopatisk lungfibros (IPF) i synnerhet.

Om VP01

VP01 (C21), den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Föreningen har tidigare visat effekter i bleomycin- och monokrotalin-modeller för lungfibros/PH, och är för närvarande i klinisk utvecklingsfas för behandling av IPF, lungfibros vid systemisk skleros och COVID-19.

Om vaskulopati vid IPF

Vaskulopati som leder till PH börjar tidigt i sjukdomen, och även milda fall av IPF kan visa förhöjt lungblodtryck. I mer avancerade stadier av sjukdomen ökar PH och därmed risken för hjärtsvikt, vilken kan vara dödlig.

Pulmonell hypertension är en vanlig och allvarlig komplikation vid interstitiella lungsjukdomar, inklusive IPF, och idag finns ingen effektiv behandlig”, säger Rohit Batta, CMO på Vicore Pharma. ”De nya resultaten är mycket uppmuntrande då Sugen-Hypoxia-modellen uppvisar en svår form av PH som liknar PH hos människa”.

Pulmonell hypertension och fibros är en olycklig kombination av negativt samverkande sjukliga förändringar: fibrosen leder till vaskulopati som fortskrider till PH, och fibrosen markerar slutfasen av vaskulopatin hos PH-patienter, vilket kraftigt begränsar effekten av nuvarande terapier. VP01 har unika egenskaper när det gäller att kombinera antifibrotisk effekt och hemodynamiska fördelar för att förhindra utveckling av vaskulopati i små blodkärl”, säger Dan Salvail, Vice-President, IPS Therapeutique.

”En viktig grund för detta projekt har varit det strategiska samarbetet med det erfarna och skickliga teamet på IPS Therapeutique där dessa avancerade experiment utfördes”, säger Johan Raud, CSO, Vicore Pharma.  ”Detaljerade resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig publikation”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Kort om IPS Therapeutique Inc.

IPS Therapeutique Inc (IPST), Kanada, använder prediktiva prekliniska modeller för att stödja läkemedelsutvecklingsprogram. Tester av säkerhet och effekt fokuserar på hjärt-, andnings-, kärl- och koagulationsfunktioner. IPST samarbetar med läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter världen över och deltar i över 100 utvecklingsprogram varje år.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och lungfibros vid systemisk skleros (SSc) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar (ILD) där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

 

*Pulmonell hypertension (PH) Grupp 3: PH på grund av lungsjukdomar som KOL, ILD, sjukdomar med hypoventilation och kronisk exponering för hög höjd.

  • Vicore Pharmas läkemedelskandidat VP01 uppvisar potential för behandling av svår pulmonell hypertension