Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

2021-02-26

Göteborg, 26 februari 2021 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under februari månad 2021.  

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 2 november 2020, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 20 maj 2020, att genomföra en apportemission till HaLaCore Pharma av 142 054 aktier till en teckningskurs om 21,1 kronor per aktie. Apportemissionen var en delbetalning till HaLaCore Pharma för förvärv av patenträttigheter som en del i framtagandet av angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 60 560 293. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 30 280 146 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  
Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 09:00 CET

  • Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma