Vicore Pharma publicerar årsredovisning för 2017

2018-04-12

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida; www.vicorepharma.com

2017 i korthet

  • Fokuserad strategi i fibrotiska sjukdomar inom särläkemedelsområdet
  • Starka säkerhetsdata för C21 i Fas I program
  • Stärkt organisation tillförande ny expertis
  • Vidareutveckling av C21 för ytterligare fibrossjukdomar
  • Nytt samarbete med CRO inför fortsatt kliniskt program

Ändringar i resultat från tidigare publicerad bokslutskommuniké

  • Omklassificeringen av innehavet i I-Tech till ett intressebolag redovisades i bokslutskommunikén som en realisationsförlust. I årsredovisningen har detta ändrats till att istället behandlas som en goodwill med avskrivningstiden 5 år.
  • Ytterligare nedskrivningar av patent med 3 789 tkr från tidigare publicerad bokslutskommuniké.
Tkr  2017  2016  2015  2014 
Rörelseresultat  -12 793  -6 649  -4 543  -5 340 
Resultat efter finansiella poster  -12 855  -6 652  -4 570  13 687 
Resultat per aktie, SEK  -1,40  -0,54  -0,37  0,20 
Eget kapital per den 31 december 112 968  75 597  81 930  53 696 
Kassaflödet för den löpande verksamheten -7 704  -7 251  -3 682  -2 825 
Kassaflödet för investeringsverksamheten  -22 779  -13 977  -5 657  -2 390 
Likvida medel vid periodens slut 24 019  4 266  25 175  1 710 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, CEO
Tel:070-917 47 46
per.jansson@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO
Tel: 070-553 14 65
hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april, 2018 kl 09:00 CET

  • Årsredovisning 2017