Delårsrapport, juli-september 2017

2017-10-19

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i en riskgrupp för metabola störningar. I tillägg indikerade den även positiva effekter på fettmetabolism.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av Fas I tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism vilket är första gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.

Finansiell sammanställning (koncern)

KSEK Juli-Sept
2017
 
Juli-Sept
2016
 
Jan-Sept
2017
 
Jan-Sept
2016
 
Helår
2016
 
Rörelseresultat  - 1 685  -1 587  -6 512  -4 847  -6 649 
Resultat efter finansiella poster  - 1 687  -1 588  -6 573  -4 850  -6 652 
Resultat per aktie, SEK  -0,11  -0,10  -0,31  -0,26  -0,54 
Eget kapital per den 30 september  119 557  77 398  119 557  77 398  75 597 
Kassaflödet för den löpande verksamheten  -1 718  -1 027  -8 409  -7 490  -7 289 
Kassaflödet för investeringsverksamheten  -5 772  -3 093  -13 665  -9 085  -13 940 
Likvida medel vid periodens slut  32 734  8 918  32 734  8 918  4 265 

VD ORD

Bästa aktieägare,

Nedan följer en summering av händelser under det tredje kvartalet.

Slutliga förberedelser inför Fas IIa studien

Det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas IIa studien på Idiopatisk lungfibros (IPF) pågår och är nu i slutfasen. En ansökan om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut. Ett godkännande att påbörja studien förväntas sedan under kvartal 1, 2018. Vi är glada att kunna rapportera att vår kraftansamling kring fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus har medgett för oss att accelerera utvecklingen med C21. Vi kommer att kunna informera mer ingående gällande tidsprognoser för studiens genomförande och annat i kommande kvartalsrapporter.

Positiva resultat från Fas I tilläggsstudien

Vi har under kvartalet publicerat utfallet från Fas I tilläggsstudien Den första analysen av biomarkörer som publicerades i augusti verifierade att C21 var väl tolererat och säkert även i metabola riskgrupper. I en djupgående analys med ytterligare biomarkörer som publicerades i början av oktober så kunde man i tillägg till säkerhet-, och tolerabilitetsaspekterna se fördelaktiga metabola effekter med C21.

C21 visade kliniskt relevanta skyddande effekter på blodlipider; en sänkning av plasma LDL (låg densitet lipoprotein, det skadliga kolesterolet) och en ökning av HDL (hög densitet lipoprotein, det goda kolesterolet) för C21-gruppen men inte för placebogruppen. Vi kunde skönja dessa effekter även i den första analysen men det var först efter den djupgående analysen vi med statistisk signifikans kunde säkerställa detta. Det är de första farmakodynamiska effekterna som demonstrerats i människa med C21 och för AT2-receptor stimulering.

Uppdaterad Strategi

Styrelsen och ledningen har under hösten gjort en strategisk översyn för att ytterligare tydliggöra och effektivisera bolagets arbete. Strategin innebär i korthet att bolaget ska fokusera på att exploatera C21 för fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus. 

Den kliniska utvecklingen av C21 på indikationen IPF är vårt viktigaste fokus. Utöver detta fokus söker vi aktivt en andra indikation inom närliggande områden som ska medge för
oss att accelerera utvecklingen genom en fokuserad kunskaps- och datagenerering. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och fibrotiska njursjukdomar med särläkemedelsstatus är särskilt intressanta för vår vidareutveckling. Parallellt med detta arbete fortsätter det tidiga forskningsarbetet med att identifiera nya läkemedelsmolekyler som kan utvecklas för indikationer utanför särläkemedelsområdet tillsammans med Vicore Pharmas samarbetspartner Emeriti Bio.

Övriga aktiviteter

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra NLS days i Malmö och Pareto Health Care Conference i Stockholm där vi presenterat bolaget för investerare och läkemedelsbolag. Framöver kommer vi  delta i ytterligare internationella läkemedels- och investerarkonferenser.  Vi kommer även delta med presentationer på, Erik Penser banks bolagsdag i Stockholm den 23 november samt på Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november.

Jag ser med tillförsikt fram emot de kommande månaderna som kommer innebära viktiga steg för utvecklingen av C21 mot ett läkemedel för IPF. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss i våra ansträngningar och ser fram emot att rapportera kring vår utvecklig i kommande rapporter.

Per Jansson, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com  
 

Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

  • Delårsrapport, kvartal 3 2017