Vicore Pharmas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

2018-11-01

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Mölndal, 1 november 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission där teckningsperioden avslutades den 3 oktober 2018. Emissionen övertecknades med 33 procent och tillförde Bolaget 82,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 6 november 2018. BTA omvandlas sedan till aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 12 november 2018. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North.

Bolaget kommer efter omvandling av 8 240 002 BTA att ha 32 960 008 utelöpande aktier.

ISIN-kod för aktien (kortnamn: VICO): SE0007577895

ISIN-kod för BTA (kortnamn: VICO BTA): SE0011670223

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com