Vicore offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

2018-09-18

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Mölndal, 18 september 2018 - Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Vicores aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Vicores hemsida (www.vicorepharma.com) samt Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår ny information om hur det nyligen genomförda förvärvet av INIM Pharma AB samt utdelningen av aktier i I-Tech AB påverkar Bolagets räkenskaper. I samband med förvärvet upprättades en förvärvsanalys. Koncernmässigt övervärde allokeras till goodwill (restpost). Enligt förvärvsanalysen får förvärvet redovisningsmässiga konsekvenser genom att tillgångarna ökar med 70,8 MSEK, vilket utgörs av goodwill om 50,8 MSEK samt likvida medel om 20 MSEK. Genom apportemissionen ökar koncernens egna kapital med 70,8 MSEK. Då förvärvet är av strategisk karaktär är avskrivningstiden för goodwill 10 år. Avskrivning sker från och med september 2018, vilket innebär en resultatmässig effekt om cirka -0,4 MSEK i månaden, eller cirka -5,1 MSEK per år.

Vidare innebär utdelningen av totalt 1 983 563 aktier i I-Tech en minskning av Bolagets finansiella anläggningstillgångar om cirka 40,7 MSEK då dessa fullt ut bestod av innehavet i I-Tech. Eget kapital minskar med cirka 40,7 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 är registrerad aktieägare i Vicore äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i Vicore berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Vicore. Teckningskursen har fastställts till 10,00 SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Vicore 82,4 MSEK före emissionskostnader genom emission av högst 8 240 002 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

I samband med företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser eller lämnat avsiktsförklaringar uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av företrädesemissionen.

Tidplan i korthet

  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018.
  • Handel med teckningsrätter: 19 september – 1 oktober 2018.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): Från och med den 19 september 2018 fram till omvandling av BTA till stamaktier.
  • Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: omkring den 10 oktober 2018
  • Omvandling av BTA till stamaktier: vecka 43

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, CEO: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

  • Prospekt