Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020

2019-10-03

Göteborg, 3 oktober 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2020. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 15 maj 2019.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VII L.P., Göran Wessman, utsedd av Protem Wessman AB och Evert Carlsson som är utsedd av Swedbank Robur. Därutöver ingår styrelsens ordförande Leif Darner som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 20 maj 2020. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 20 mars 2020 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Darner, styrelseordförande, tel: +46 705 79 04 62, leif.darner@vicorepharma.com

  • Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020