Emission, november 2015

Företrädesemissionen om 19,5 mkr som genomförs inför listning på Nasdaq First North tecknades till 178 procent, varav 75 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 104 procent utan stöd av teckningsrätter. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att...

Emission, januari 2015

Mintage Scientific’s new share issue with preferential rights for shareholders is now complete. In the share issue 12,639,073 shares at a subscription price of SEK 0.80, corresponding to a total issue proceeds of approximately SEK 10 million. Overall signed...

Emission, november 2013

Mintage Scientifics nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I emissionen emitteras 34 282 263 aktier till teckningskursen 0,45 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 15,4 mkr. Sammantaget tecknades emissionen till cirka 141...

Kvittningsemission 2012

I juli 2012 genomfördes en kvittningsemission om  474 498 aktier till Mikael Lönn. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen var att genom kvittning avlägsna Mikael Lönns fordran på Bolaget om 545 673 kr, vilket härstammar från...

Emission, juli 2011

Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är nu genomförd. Omkring 58 procent, motsvarande 6,9 mkr tecknades av befintliga aktieägare samt genom teckning utan företräde. Resterande delen, motsvarande omkring 5 mkr tecknades genom garantiåtagande. Efter det...

Kvittningsemission 2010

I november 2010 genomfördes en kvittningsemission om 1 miljon aktier till A+ Science Holding AB. Emission genomfördes som återbetalning av skuld till A+ Science Holding. Det totala antalet aktier i Mintage Scientific uppgår därmed till 23 405...