Bolagsordning

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB

Org. nr: 556680-3804

§ 1. Firma

Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling av nya produkter och metoder inom det naturvetenskapliga området med tonvikt på hälsovård och miljö samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper i bolag inom sådana verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

Bolaget skall som revisorer utse lägst en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma och kallelse till sådan extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan stämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering i stället ske i Svenska Dagbladet.

§ 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i
  förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av
  revisorer eller revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
  bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.