Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningen utgörs av Staffan Lindstrand utsedd av HealthCap VII L.P., Göran Wessman som representant för Protem Wessman AB, och Evert Carlsson som representant för Swedbank Robur. Därutöver ingår styrelsens ordförande Leif Darner som sammankallande.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 15 maj 2019 i bolagets lokaler på Astra Zeneca i Mölndal. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 mars 2019 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ), c/o BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.