Nomination committee

The Nomination Committee’s task is to prepare and submit proposals for the number of Board members to be elected by the AGM, election of the chairman and other members of the Board, Board fees and possible remuneration for committee work, election of chairman of...

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av...