EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DENNA INFORMATION SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 är registrerad aktieägare i Vicore äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i Vicore berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Vicore. Teckningskursen har fastställts till 10,00 SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Vicore 82,4 MSEK före emissionskostnader genom emission av högst 8 240 002 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

I samband med företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser eller lämnat avsiktsförklaringar uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av företrädesemissionen.

Tidplan i korthet

  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018.
  • Handel med teckningsrätter: 19 september – 1 oktober 2018.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): Från och med den 19 september 2018 fram till omvandling av BTA till stamaktier.
  • Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: omkring den 10 oktober 2018
  • Omvandling av BTA till stamaktier: vecka 43

Bilagor

Intervju med VD Carl-Johan Dalsgaard 

Företagspresentation med VD Carl-Johan Dalsgaard