Den 27 mars 2017 genomförde Vicore Pharma Holding AB (publi) en extra bolagsstämma med följande beslut:

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra genomförande styrelsens beslut om nyemission fattat den 23 februari 2017 beslutades att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen. Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.  Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med 750.000 kronor genom riktad nyemission av 1.500.000 nya aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, tillkomma vissa utvalda strategiska och institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare.

Teckningskursen har den 23 februari 2017 fastställts till 16 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placement-förfarande.

Extra Annual General Meeting 2017

On the 27th of March, 2017, Vicore Pharma Holding AB (publ) held an Extraordinary General Meeting. The following resolutions, among others, were passed.

Amendment of the Articles of Association

To enable the board of directors’ resolution to issue new shares, resolved 23rd February 2017, the general meeting resolved to change the limits for the total number of shares and the share capital in the Articles of Association. The share capital shall be not less than SEK 2,500,000 and not more than SEK 10,000,000. The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.

Approval of the Board’s resolution to issue new shares

It was resolved to approve the board of directors’ resolution to issue new shares, resolved on 23rd February 2017, through which the share capital will increase with SEK 750,000 through a directed share issue of 1,500,000 new shares. Right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders’ pre-emption rights, only fall upon certain selected strategic and institutional investors. The reasons for the deviation from the shareholders’ pre-emption rights are that the company shall, in a timely manner, ensure to secure the company’s capital need for the operations, as well as to broaden the ownership structure of the company with strategic and institutional investors

The subscription price for the share issue was on 23 February 2017 determined to SEK 16 per share. The subscription price has been determined through a so called private placement procedure.

Dokument