Den 29 juni 2010 hade Mintage Scientific årsstämma i Göteborg.
Under stämman presenterade VD, Göran Wessman kort om nuläget i Mintage, Vicore Pharma och I-Tech.

Årsstämman beslöt:

Att fastställa räkenskaperna för 2009 och att årets resultat överförs i ny räkning

Att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet

Omvälja Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjell Stenberg och Göran Wessman, samt att nyvälja Bengt Falk till styrelsen

Enhälligt om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner, se styrelsens förslag till beslut.

Enhälligt om villkorad ändring av bolagsordning, se:

Styrelsens beslutsförslag 2010

Kallelse årsstämma 100629