I juli 2012 genomfördes en kvittningsemission om  474 498 aktier till
Mikael Lönn. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emissionen var att genom kvittning avlägsna Mikael Lönns fordran på Bolaget om 545 673 kr, vilket härstammar från Mikael Lönns garantiåtagande i samband med företrädesemission beslutad på bolagsstämman 2011.

Det totala antalet aktier i Mintage Scientific uppgår därmed till 34 282 263.