Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är genomförd och blev fulltecknad. Cirka 54 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 45 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget drygt 5,6 MSEK, före emissionskostnader. Noterbart är att emissionen fulltecknades, utan att Mintage Scientific på förhand tillsett en fullteckning av emissionen genom exempelvis garantiteckning.

Efter det att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 22 405 376 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 120 268,80 SEK.

Läs mer om emissionen:

Investeringsmemorandum (PDF)

Årsredovisning 2009 (PDF)

För ytterligare information, kontakta:

Göran Wessman, VD Mintage Scientific AB (publ)
0708 -161 450,goran.wessman@mintage.se